hàm time() luôn chính xác không lệ thuộc vào việc cài đặt thời gian ở đâu. Để hiển thị đúng thời gian ở vị trí hiện tại thì dùng hàm date_default_timezone_set(“Asia/Ho_Chi_Minh”);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *