Hiểu đúng về wp_enqueue_script vs wp_register_script trong wordpress

wp_register_script() dùng để đăng ký một thư viện script.

wp_enqueue_script() dùng để đăng ký và sử dụng một thư viện script.

Bạn có thể không cần sử dụng hàm wp_register_script() mà trực tiếp gọi hàm wp_enqueue_script()

Vậy wp_register_script() có vai trò gì?

Hãy xem ví dụ sau đây:

				
					function my_enqueue_scripts()
{
wp_register_script( 'first', get_template_directory_uri() . 'js/first.js' );

wp_enqueue_script( 'second', get_template_directory_uri() . 'js/second.js', array( 'first' ) );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_enqueue_scripts' );
				
			

first.js sẽ chỉ được “load” (trước second.js) khi second.js được “load”.

Xem tiếp 1 ví dụ dưới đây:

				
					add_action("wp_enqueue_scripts", "myscripts");
function myscripts() { 
  wp_register_script('myfirstscript', 
            get_template_directory_uri() .'/myscript.js',  //
            array ('jquery', 'jquery-ui'),         //depends on these, however, they are registered by core already, so no need to enqueue them.
            false, false);
  wp_enqueue_script('myfirstscript');
   
}
				
			

myfirstscript phụ thuộc vào các thư viện jquery, jquery-ui nhưng không cần phải load chúng vì chúng đã được đăng ký trong hệ thống wordpress.

phuongdx

phuongdx

Leave a Replay

Theweb.vn

Mang đến cho bạn giải pháp toàn diện từ thiết kế, phát triển nội dung đến quảng bá website. Đồng hành và phát triển cùng công việc kinh doanh của bạn.

Bài viết gần đây

Kết nối với theweb.vn

Video hướng dẫn

Đăng ký nhận tin

Nhận những thông tin mới nhất từ theweb.vn