Cách lưu giữ nhiều giá trị của một name khi submit form

Thông thường khi submit dữ liệu của form thì mỗi name sẽ lưu giữ một giá trị. Ví dụ nếu ta có một input:

<input type=”text” name=”ho_ten” value=”Philo”>

Thì khi submit form ta sẽ lấy được giá trị của name ho_ten là: Philo.

Nhưng trong trường hợp ta muốn chọn nhiều giá trị  của một name như trong trường hợp select multiple dưới đây thì sẽ phải làm thế nào?

<select multiple name=”???”>
<option value=”volvo”>Volvo</option>
<option value=”saab”>Saab</option>
<option value=”opel”>Opel</option>
<option value=”audi”>Audi</option>
</select>

Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần đặt lại tên của name như sau: name=”ten_name[]”;

Khi đặt như vậy thì sau khi ta submit nó sẽ trả về một mảng dữ liệu với những giá trị của name đã chọn.