Hướng dẫn nhập hàng loạt sản phẩm trên woocommerce

B1. Tạo danh sách sản phẩm từ file excel

B2. Tải file excel lên google drive

B3. Mở file bằng google sheet và lưu lại dưới dạng .csv

B4. Tải file lên woocommerce