Cấu hình DKIM trong DNS tenten vs VPS Cyber panel

Nội dung

Lấy thông tin key từ phần quản trị DNS trong VPS

Cấu hình DKIM

Cấu hình như bên dưới, không lấy tên domain

Cấu hình DKIM
Mỗi website một câu chuyện
Góc chia sẻ

Lập trình website