Cấu hình webmail sử dụng subdomain trong cyberpanel

Nội dung

B1 Tạo subdomain làm mailserver

Dùng tính năng tạo trang web để tạo 1 subdomain dạng email.domain.com

Hãy đảm bảo webmail đã tạo thành công và truy cập được trước khi làm bước tiếp theo.

B2 Cấu hình trong file config trên server

Truy cập: nano /usr/local/lsws/conf/httpd_config.conf

Thêm vào cuối file nội dung dưới đây sau đó lưu lại:

extprocessor webmailtheweb {
type proxy
address https://mail.theweb.vn:8090
maxConns 100
pcKeepAliveTimeout 60
initTimeout 60
retryTimeout 0
respBuffer 0
}

Thay webmailtheweb bằng định danh theo cách của bạn đảm bảo tính duy nhất.

Thay mail.theweb.vn bằng subdomain bạn đã tạo ở trên.

B3 Thêm cấu hình dưới đây trong file .htaccess

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
REWRITERULE ^(.*)$ HTTP://webmailtheweb/rainloop/$1 [P]

Thay webmailtheweb bằng định danh bạn đã tạo ở trong file config

B4 Khởi động lại server để cập nhật hệ thống.

Mỗi website một câu chuyện
Góc chia sẻ

Lập trình website