Tủ bếp Casta

Thiết kế giao diện , lập trình tính năng, xây dựng và quản trị nội dung website

Ngôn ngữ: PHP, Javascritp, HTML, CSS
CMS: WordPress
Plugin: Elementor

Triển lãm Sunyau

Lập trình tính năng dựa trên giao diện đã được khách hàng thiết kế, 

Ngôn ngữ: PHP, Javascritp, HTML, CSS
CMS: WordPress
Plugin: Elementor

Gia vị Kingspices

Thiết kế giao diện , lập trình tính năng, xây dựng và quản trị nội dung website

Ngôn ngữ: PHP, Javascritp, HTML, CSS
CMS: WordPress
Plugin: Elementor

Nệm trẻ sơ sinh

Lập trình tính năng dựa trên giao diện đã được khách hàng thiết kế, 

Ngôn ngữ: PHP, Javascritp, HTML, CSS
CMS: WordPress
Plugin: Elementor

Tư vấn tâm lý Việt An

Thiết kế giao diện , lập trình tính năng, xây dựng và quản trị nội dung website

Ngôn ngữ: PHP, Javascritp, HTML, CSS
CMS: WordPress
Plugin: Elementor

Lovely Skin

Lập trình tính năng dựa trên giao diện đã được khách hàng thiết kế, 

Ngôn ngữ: PHP, Javascritp, HTML, CSS
CMS: WordPress
Plugin: Elementor

Bất động sản Jamila

Thiết kế giao diện , lập trình tính năng, xây dựng và quản trị nội dung website

Ngôn ngữ: PHP, Javascritp, HTML, CSS
CMS: WordPress
Plugin: Elementor

Bất động sản Western Pearl

Lập trình tính năng dựa trên giao diện đã được khách hàng thiết kế, 

Ngôn ngữ: PHP, Javascritp, HTML, CSS
CMS: WordPress
Plugin: Elementor

Bất động sản Jamila

Thiết kế giao diện , lập trình tính năng, xây dựng và quản trị nội dung website

Ngôn ngữ: PHP, Javascritp, HTML, CSS
CMS: WordPress
Plugin: Elementor

TTC Land

Lập trình tính năng dựa trên giao diện đã được khách hàng thiết kế, 

Ngôn ngữ: PHP, Javascritp, HTML, CSS
CMS: WordPress
Plugin: Elementor

Lốp xe Vĩnh Khánh

Thiết kế giao diện , lập trình tính năng, xây dựng và quản trị nội dung website

Ngôn ngữ: PHP, Javascritp, HTML, CSS
CMS: WordPress
Plugin: Elementor

PT PALLADIUM

Lập trình tính năng dựa trên giao diện đã được khách hàng thiết kế, 

Ngôn ngữ: PHP, Javascritp, HTML, CSS
CMS: WordPress
Plugin: Elementor

Tobe continue ...

Mỗi website một câu chuyện
Góc chia sẻ

Lập trình website