Sửa lỗi 404 cho website wordpress dùng webserver NGINX

Lỗi 404 thường xuất hiện khi chúng ta cấu hình sai hoặc thiếu khi sử dụng rewrite url cho thân thiện với người dùng. Vậy phải làm sao đây?

Nội dung

Để xử lý lỗi 404 trên webserver dùng nginx về nguyên lý chúng ta sẽ THAY THẾ một đoạn code trong cấu hình tên miền được lưu trong file config.conf (Mỗi vsp sẽ có vị trí lưu file này ở một nơi khác nhau):

Bạn tìm đến đoạn có nội dung này và thay thế nội dung bên trong {….} bằng đoạn code bên dưới:

				
					location / {
	try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}
				
			

Sau đó lưu lại.

Hiện tại mình đang dùng AAPANEL – một công cụ hỗ trợ quản trị VPS khá là hiệu quả, và cách làm khá là đơn giản:

Mỗi website một câu chuyện
Góc chia sẻ

Lập trình website